Κοινωνικές Δομές

Image
Image
Image
Image

Στα πλαίσια της ενταγμένης πράξης με τίτλο " ΠΟΡΕΙΑ Α.Μ.Κ.Ε - Κοινωνικές Δομές στο Δήμο Χαλανδρίου" ο αριθμός των ατόμων που επωφελούνται από τις υπηρεσίες της κάθε δομής είναι οι εξής:

Κοινωνική Δομή
Πλήθος Ωφελούμενων
Γραφείο Διαμεσολάβησης

Εξυπηρετούμενοι πάνω από 2500 (Εγγεγραμμένοι 1201)

Παντοπωλείο

1177 (Περίπου 610 Οικογένειες)

Συσσίτιο
201
Φαρμακείο
660

Τελευταία Ενημέρωση : 28-02-2017

Image

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΣΥΥ)

Στα πλαίσια του ΕΠ. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» 2000-2006 για ‘Δράσεις Ενίσχυσης της Απασχόλησης με την Ενεργό Συμμετοχή των ΜΚΟ’ του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Η πρωτοβουλία της ΠΟΡΕΙΑΣ αφορούσε άτομα ευπαθών ομάδων που παρουσιάζουν δυσκολίες επαγγελματικής ένταξης ή επανένταξης και είχε ως στόχο την αναζήτηση και αξιοποίηση των ευκαιριών απασχόλησης που υπάρχουν γι’ αυτούς στην περιοχή.

Εφαρμόστηκαν τα κάτωθι προγράμματα :

1. Νέα Χαλκηδόνα Αττικής - ‘ΑΝΑΤΟΛΗ’
Πρόγραμμα Συμβουλευτικής και Υποστηρικτικής Σταδιοδρομίας μονογονεϊκών οικογενειών
Με στόχο τη ρεαλιστική παρέμβαση στο πρόβλημα απασχόλησης των ανέργων του πληθυσμού-στόχου των επιλεγμένων περιοχών σχεδιάστηκαν οι ενέργειες, οι οποίες επιγραμματικά είχαν ως εξής: Συνάντηση και προσωπική αξιολόγηση δυνατοτήτων ωφελουμένων. Προσωπική Συμβουλευτική υποστήριξη των επωφελουμένων. Διερεύνηση δυνατοτήτων, συσχετισμός και σύνδεση των ωφελουμένων με την τοπική οικονομική δραστηριότητα. Ευαισθητοποίηση πιθανών εργοδοτών, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης. Ενημέρωση του κοινού και διάχυση των καλών πρακτικών της πρωτοβουλίας.
Η όλη υλοποίηση του προγράμματος εστίασε στη δημιουργία απασχόλησης σε ευαίσθητο πληθυσμό-στόχο καθώς και περιλάμβανε συμπληρωματικές ενέργειες, ώστε να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης.

Τα στάδια υλοποίησης ήταν :

1.Επικοινωνία με τους ωφελουμένους μέσω ΟΑΕΔ, τοπικών και θεματικών φορέων για μεγιστοποίηση της διείσδυσης στο κοινό των ωφελουμένων.
2.Προσωπική αξιολόγηση και προσδιορισμός δυνατοτήτων του κάθε υποστηριζομένου και συμβουλευτική σταδιοδρομίας προς μια κατάλληλη επαγγελματική εξειδίκευση κατά περίπτωση.
3.Συσχετισμός των δυνατοτήτων απασχόλησης με την ειδική κατηγορία κάθε συγκεκριμένου ατόμου που ανήκει στην ομάδα στόχο.
4.Εξατομικευμένη συμβουλευτική παρέμβαση στους ωφελουμένους. Η συμβουλευτική θα περιλαμβάνει ατομικές συναντήσεις και εργαστήρια, αποβλέποντας στην πολύπλευρη προετοιμασία των ωφελουμένων για την είσοδο ή επάνοδό τους στην αγορά εργασίας.
5.Ευαισθητοποίηση εργοδοτών της περιοχής για την πρόσληψη ατόμων του πληθυσμού-στόχου & εντοπισμός συγκεκριμένων ευκαιριών απασχόλησης.
Covid-19 - Μένουμε ασφαλείς
Image
GDPR
Image
Κατέβασε την αίτηση φορέα
Image
Νέα - Ανακοινώσεις 
Οι χορηγοί μας